Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden, wedstrijd en privacy

Algemene voorwaarden - disclaimer

 

Vinta NV met ondernemingsnummer BE0638.972.850 is eigenaar van www.vinta.be en wordt hierna vermeld als Vinta.  Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.vinta.be. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Vinta kan de bepalingen van de disclaimer altijd eenzijdig wijzigen.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt, al dan niet via de op de website vermelde toepassingen een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de site worden door Vinta met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Vinta geen garanties omtrent de accuraatheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst Vinta alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

 

De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

 

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden, waaronder onder meer de social media. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Vinta heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. Vinta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

 

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, enz. horen toe aan Vinta en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zowel naar vorm als naar inhoud, zonder de uitdrukkelijke toelating van Vinta is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

 

Vinta geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

 

Vinta besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot haar online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker. 

 

Voor het geval één van de diensten van Vinta geressorteerd wordt als een dienst die verbonden is aan een vastgoedmakelaar geschiedt dit via Hendrik Tanghe met biv-nummer 500914.  Hendrik Tanghe is als vastgoedmakelaar onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België.  Voor meer: www.biv.be.

 

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van West-Vlaanderen, Afdeling Kortrijk bevoegd.

 

Wedstrijd

 

Elke maand kan een bezoeker van onze website een waardebon winnen ten bedrage van 125 euro (incl. btw).  Op de pagina http://www.aankoopbegeleiding.be/#!wedstrijd/cn18x worden naam, email en een antwoord op de vraag nagelaten en verzonden naar Vinta.  Antwoorden voor de lopende maand kunnen ingegeven worden tot de laatste dag van de maand om 12u.  Antwoorden die later worden ingezonden worden meegenomen in de volgende maand.

 

Tegen de vijfde werkdag van elke maand worden alle deelnemers, inclusief de winnaar, op de hoogte gebracht.  Deelnemen kan enkel via voornoemde pagina.

 

Privacy

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Vinta respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (gebaseerd op de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

 

De persoonsgegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt via deze website, worden geregistreerd in de bestanden van Vinta en worden bijgehouden op het adres van Vinta, met kantoren te Kortrijk, Zonnewende 3. Aangezien de gegevens door uzelf worden meegedeeld, draagt Vinta geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en wijst Vinta terzake elke aansprakelijkheid af.

 

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek, met bewijs van uw identiteit, aan Vinta, Zonnewende 3, 8500 Kortrijk. Vervolgens kunnen onjuiste of onvolledige gegevens verbeterd of geschrapt worden.

 

De gebruikersgegevens worden aangewend om u de gevraagde diensten of informatie snel en efficiënt te kunnen leveren.

 

De gebruikersgegevens kun eveneens zowel aan de bevoegde personen die de gegevens verwerken en hun opdrachtgevers, als aan derden ter kennis gebracht worden.

 

Dit is toegestaan voor het verspreiden van nuttige informatie; eveneens voor commerciële doeleinden, tenzij u hiermee niet akkoord gaat. Bezwaren kunnen altijd via email overgemaakt worden. Het gebeurt dat wij gegevens ontvangen die ons door andere maatschappijen of derden worden toegestuurd.

 

Net zoals voor de andere persoonsgegevens die wij verzamelen, worden deze gegevens uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en volgens de modaliteiten die met deze derden werden overeengekomen.

 

Behoudens uw tegenbericht per email, kunnen de gebruikersgegevens worden aangewend voor marketing- en prospectie-activiteiten (direct marketing). Indien u niet langer wenst dat uw gegevens worden aangewend voor promotiedoeleinden, verzoeken wij u dit schriftelijk mee te delen aan Vinta, Zonnewende 3, 8500 Kortrijk.

 

COOKIES

 

Vinta.be maakt gebruik van cookies.

 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat (tablet, telefoon) geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat (tablet, telefoon) gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

 

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

 

Op www.vinta.be worden cookies ingezet die bijhouden welke pagina’s u hebt bezocht. Deze informatie wordt verzameld door Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

 

Google Analytics maakt gebruik van cookies om Vinta te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Vinta.

 

Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen, tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

Anonieme bezoekersgegevens kunnen gebruikt worden voor Remarketing met Google Analytics voor het tonen van online advertenties. Externe leveranciers, waaronder Google, geven advertenties weer op sites op internet. Meer info over het privacybeleid van Google Inc. kan u hier terugvinden.

 

Om te voorkomen dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamel kunt u de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser.

 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.  Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

 

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijks niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 

BEVEILIGING VAN TOEGANG

 

Vinta besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot haar online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.

 

Vinta behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail.