Beding van aanwas of tontine


Mensen die ongehuwd samenwonen kunnen de langstlevende partner enigszins beschermen via een beding van aanwas of tontine. Dat is een meestal een clausule in de aankoopakte over de aangroei van de volle eigendom of over het vruchtgebruik bij het overlijden van de eerststervende. Ook met een testament kun je de langstlevende partner beschermen, maar op de erfrechtelijke begunstiging van een vreemde persoon weegt een zwaar successierecht. Bovendien kan een testament herroepen worden.

Tontinebeding

Een tontinebeding is gebaseerd op een kanscontract, met twee voorwaarden die de verkopers en twee kopers overeenkomen. Elke koper koopt met de ontbindende voorwaarde van vooroverlijden en onder de opschortende voorwaarde de langstlevende te zijn. Bij het overlijden van de eerststervende gaan de voorwaarden in vervulling, en geeft de opschortende voorwaarde aanleiding tot een taxatie. Alleen wat de langstlevende aanvullend verkrijgt, in volle eigendom of in vruchtgebruik, wordt getaxeerd.

Beding van aanwas

Een beding van aanwas is minder complex omdat het een overeenkomst is tussen de kopers alleen. Er is ook maar één voorwaarde, de opschortende voorwaarde om de langstlevende te zijn. Tegenwoordig wordt ook wel gebruikgemaakt van het beding van aanwas in optie, waarbij het beding van aanwas bij het overlijden van de eerststervende uitwerking zal hebben indien de langstlevende daarvoor uitdrukkelijk, op de wijze en binnen de termijn zoals gepreciseerd, opteert na het overlijden van de eerststervende.

Registratierechten

Bij de aankoop is het normale verkooprecht op de volledige prijs verschuldigd. Later, bij het overlijden van de eerststervende, in principe ook, maar dan op de waarde van de aangegroeide volle eigendom of van het vruchtgebruik op het ogenblik van overlijden.

bron: Kluwer

#kooptip

meer kooptips
zoeken op thema's
Er zijn nog geen tags.